Algemene voorwaarden Medassort

Medassort is het portaal voor inkoop in de zorg. Dit portaal omvat alle relevante informatie over het aanbod van medische hulpmiddelen in de zorg, aangeleverd door leveranciers en fabrikanten. Om inzicht te geven in het totale aanbod van medische hulpmiddelen in de zorg, is de database vrij toegankelijk.

Leveranciers en fabrikanten kunnen hun producten uploaden na het aangaan van een lidmaatschap. Daarnaast is er de mogelijkheid tot adverteren op de website. Indien u als leverancier en/of fabrikant niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden is registratie en dus toegang helaas niet mogelijk.

1. Definities
    1.1 Medassort bevat een database met gegevens over het aanbod van medische hulpmiddelen in de zorg.
    1.2 De database is gericht op inkoop in de zorg en bestemd voor algemeen gebruik.
    1.3 Leveranciers en fabrikanten mogen de database vullen met gegevens over hun producten, als zij    zich akkoord hebben verklaard met de voorwaarden van Medassort, en de registratieprocedure volledig en naar waarheid hebben doorlopen.
    1.4 Een gebruikersaccount is een unieke set gegevens, bestaande uit een logincode en een wachtwoord, die toegang geeft tot de database.

2. Toegang en registratie
    2.2 Om lid te worden van Medassort doorloopt u een registratieprocedure.
    2.3 Het lidmaatschap van Medassort is bedrijfsgebonden en binnen het bedrijf overdraagbaar.
    2.4 Uw bedrijf is verplicht mutaties in de lidmaatschapsregistratie door te geven aan Medassort binnen 14 dagen na wijziging van de gegevens.
    2.5 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, wordt uw logincode en wachtwoord bevestigd.
    2.6 Indien de factuur niet voor het verstrijken van de termijn is betaald, kan Medassort uw account per direct opheffen en uw gegevens verwijderen.
    2.7 Indien u één maand na het aanmelden op de website, geen producten op de website heeft geplaatst, kan Medassort uw account per direct opheffen en uw gegevens verwijderen.
    2.8 Als een lid van Medassort redenen heeft aan te nemen dat zijn/haar account door iemand anders wordt gebruikt, dient Medassort onmiddellijk te worden geïnformeerd.
    2.9 Medassort behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen leden te weigeren.
    2.10 Medassort behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de inschrijvingsvereisten en voorwaarden te wijzigen.
    2.11 Medassort behoudt zich het recht voor om geüploade informatie te verwijderen of te verplaatsen, indien deze geplaatst zijn binnen onjuiste productgroepen of niet voldoen aan het doel van de database.
    2.12 Medassort zal na verwijdering van de geüploade informatie het bedrijf inhoudelijk informeren.

3. Het doel en gebruik
    3.1 Medassort is bedoeld als database voor het verstrekken van informatie over het totale aanbod van medische hulpmiddelen in de zorg.
    3.2 De gegevens zijn door de leden en Medassort te wijzigen.
    3.3 Onjuistheden of aanvullingen dient u per email aan Medassort te melden.
    3.4 Medassort behoudt zich vervolgens het recht voor de voorgestelde wijziging al dan niet, zonder opgaaf van reden, uit te voeren.
    3.5 Het raadplegen van de database is geheel gratis.

4. Intellectueel eigendom
    4.1 U stemt ermee in dat u geen andere vergelijkende database op zult zetten, die ook maar enige inhoudelijke overeenkomsten heeft met de database Medassort.
    4.2 Indien deze voorwaarde wordt overtreden, zal Medassort juridische stappen ondernemen.
    4.3 De gebruiksrechten die door Medassort aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik voor uploaddoeleinden van het productaanbod van het bedrijf. Al het andere gebruik door leden is zonder schriftelijke toestemming van Medassort niet toegestaan.

5. Lidmaatschap/abonnement
    5.1 Een lidmaatschap dient minimaal 1 maand vóór beëindiging worden opgezegd.
    5.1.1. Het lidmaatschap wordt aangegaan door het accepteren van de Algemene Voorwaarden tijdens het registreren van het bedrijf op Medassort.
    5.2 Een lidmaatschapsjaar wordt automatisch verlengd, tenzij het abonnement minimaal 1 maand voor het beëindigen van de nieuwe periode van 1 jaar is opgezegd.
    5.3 Een (vervolg)lidmaatschap wordt opnieuw aangegaan voor de periode van 1 jaar.
    5.4 Opzeggen kan, minimaal 1 maand voor het beëindigen van het lidmaatschap, op een eenvoudige wijze via e-mail.
    5.5 In het geval dat een lid de logincode verspreidt of de database-informatie gebruikt op een manier die strijdig is met het doel, behoudt Medassort zich het recht voor het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
   5.6 Indien 5.5 aan de orde is, zal beëindiging plaatsvinden zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.
   5.7 Indien de inschrijver niet meer werkzaam is bij het ingeschreven bedrijf, dan wordt daarmee het abonnement niet ontbonden. De algemene voorwaarden blijven dan van toepassing, zoals hierboven beschreven.

6. Advertenties
    6.1 Medassort biedt u de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertentie.
    6.2 U kunt tekst en foto’s voor advertenties aanleveren via info@medassort.nl, foto's in .jpeg > 200kb en teksten in Word.
    6.3 Advertenties worden geplaatst binnen de aangegeven rubriek, een en ander volgens de maatstaven van Medassort en de beschikbare ruimte.
    6.4 Advertenties worden geplaatst gedurende een maand, met de optie tot verlenging.

7. Aansprakelijkheid, garantie en disclaimer
    7.1 Medassort is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de aangeleverde informatie.
    7.2 Medassort kan niet garanderen dat de dienstverlening foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen.
    7.3 Medassort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade als gevolg van de informatie die in de Medassort database is vermeld.
    7.4 Medassort spant zich in om storingen in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.
    7.5 Medassort is gerechtigd de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen, de leverancier en/of fabrikant zal daarvan op de hoogte worden gesteld.

8. Privacy Policy voor bezoekers
    8.1 De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.medassort.nl bezoekt.    
    8.2 De website www.medassort.nl staat onder beheer van Medassort. De contactgegevens zijn te vinden op deze website.
    8.3 Medassort hanteert enkele beginselen ten aanzien van de gegevens van bezoekers.
    8.3.1 Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.medassort.nl worden permanent bewaard. De gegevens zijn te herleiden naar een persoon of organisatie.
    8.3.2 Medassort zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, en kan de
gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer gebruiken voor de volgende doeleinden:
- het sturen van één of meerdere mails of nieuwsbrieven zoals, het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid, et cetera, waarvan Medassort denkt dat de informatie kan bijdragen tot een succesvollere website voor de bezoeker;
- het verstrekken van bezoekersdata naar de klant, lees leverancier en/of fabrikant.
    8.4 Cookies.
    8.4.1 Medassort maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Medassort de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
    8.4.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij/zij kan de eigen browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
    8.4.3 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
    8.5 Uw vragen over deze Privacy Policy kunt u richten aan Medassort. De contactgegevens staan vermeld op de website.
    8.6 Disclaimer: Medassort is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

9. Privacy Policy voor klanten
    9.1 Deze policy is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die een product upload op de website www.medassort.nl.
    9.2 De gegevens die door de klant verstrekt worden, kan Medassort gebruiken voor de hierna volgende doeleinden.
    9.2.1 Het verwerken van de registratie     
    9.2.2 Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de registratie, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
    9.2.3 Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Medassort denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
    9.3 Gegevens die door de klant aan Medassort zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven, met uitzondering van het volgende: wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
    9.4 Beveiliging: de gegevens die de klant aan Medassort verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
    9.5 Aanpassing van klantgegevens te allen tijde mogelijk. De klant kan altijd de verstrekte gegevens wijzigen. Medassort kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Medassort voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

10. Algemene voorwaarden Sponsoring
    10.1 Medassort stelt aan sponsor een plaats ter beschikking voor het plaatsen van maximaal vijf producten en maximaal twee advertenties per jaar, zoals in de opdrachtbevestiging of het sponsorcontract omschreven.
    10.2 Sponsor zal als tegenprestatie het bedrag dat vermeld staat in de opdrachtbevestiging of het sponsorcontract te vermeerderen met 21% BTW, jaarlijks op factuur voldoen aan Medassort.
    10.3 Deze sponsorovereenkomst gaat in zoals vermeld in de opdrachtbevestiging of het sponsorcontract.
    10.4 Beëindiging van deze overeenkomst kan slechts door schriftelijke opzegging tenminste 2 maanden voor de einddatum van deze overeenkomst. Zonder opzegging gaat Medassort ervan uit dat deze overeenkomst wordt voortgezet voor telkens een periode van een jaar.
    10.5 Eventuele productie- en verzekeringskosten van de uitingen zijn altijd voor rekening van de sponsor, tenzij anders is overeengekomen. Met uitzondering van advertentieplaatsingen geldt dat de sponsor zich verplicht jegens Medassort de door hem geplaatste informatie in goede staat van onderhoud te houden.
    10.6 Sponsor vrijwaart Medassort ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, ontstaan ten gevolge van of in verband met de reclame en/of voorwerpen in het kader van deze overeenkomst aangebracht.

Bij aantoonbare overmacht, kan deze overeenkomst tussentijds door een der partijen worden verbroken, door schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven met een opgave van reden van opzegging.

Aldus opgemaakt 02-03-2012
Bijgewerkt punt 5: 16-11-2017